Logga in
Vägsamfälligheten

Hasselö - Sladö Vägsamfällighet har en egen sida.

Välj i menyn!

Stadgar

STADGAR för Mellanskärgårdens Intresseförening

1 §
Föreningens namn är Mellanskärgårdens Intresseförening. Föreningen är en ideell förening.

2 §
Föreningen har till ändamål att
- öka möjligheterna till sysselsättning och näringsverksamhet i skärgården,
- marknadsföra medlemmarnas gemensamma aktiviteter samt att
- i övrigt tillvarata medlemmarnas intressen.
Föreningen ska verka för samarbete mellan medlemmarna och vara talesman i gemensamma frågor gentemot myndigheter m fl. Föreningen ska verka för en god miljö och en hållbar utveckling i området.

3 §
Föreningens organ är:

föreningsstämma
styrelse
revisorer

4 §
Till medlem i föreningen antas enskilda personer och företag samt offentliga och privata organisationer och sammanslutningar som stödjer ändamålet med föreningen och i övrigt kan väntas följa föreningens stadgar och beslut.

5 §
Varje medlem är skyldig att för föreningens förvaltning och för andra gemensamma ändamål betala en årsavgift och de andra avgifter som en föreningsstämma kan besluta.

6 §
Ansökan om inträde prövas av styrelsen.

7 §
Föreningens styrelse består av fem till sju (5-7) ledamöter. Mandatperioden är två år.
Ledamöterna väljs om möjligt växelvis vartannat år.

Vid val av ledamöter ska en successiv förnyelse av styrelsen eftersträvas. Ordförande väljs av stämman för ett år i taget.
Styrelsen konstituerar övriga arbetsuppgifter inom sig.

8 §
Styrelsen har sitt säte i Västerviks kommun.

9 §
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och har hand om dess angelägenheter. Den beslutar i alla ärenden, där annat inte har bestämts i stadgarna.
Styrelsen får utse en eller flera personer att ensamma eller i förening teckna föreningens firma.
Det åligger styrelsen att:
- verkställa föreningsstämmans beslut
- ha hand om föreningens ekonomi och räkenskaper
- utse föreningens förtroendemän och fastställa instruktioner för dessa
- tillsätta för föreningens verksamhet erforderliga arbetsgrupper och kommittéer samt fastställa instruktioner för dessa
- till årsstämman avge årsredovisning för det senaste räkenskapsåret
- besluta om inval respektive uteslutning av medlemmar
- verka för föreningens syfte i enlighet med föreningens allmänna målsättning.

10 §
Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller när en annan styrelseledamot begär det. En kallelse med föredragningslista skall tillställas ledamöterna i god tid före mötet.

11 §
Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut inom styrelsen fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder. Vid val sker dock avgörandet genom lottning. Styrelsens protokoll justeras av ordföranden.

12 §
Föreningens räkenskapsår är kalenderår.
Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast den 1 mars påföljande år.

13 §
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska årligen granskas av en revisor och en revisorssuppleant. Dessa utses avårsstämman tills vidare.

Revisorn skall senast den 15 mars avge en berättelse över sin granskning.

14 §
Medlemmarnas rätt att delta i förvaltningen av föreningens angelägenheter utövas på föreningsstämman. En föreningsstämma, som kallas årsstämma, hålls årligen senast före utgången av juni månad. Därutöver hålls en föreningsstämma, som kallas extra stämma, när styrelsen anser att det behövs eller när det begärs av minst en tiondel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar.

Kallelsen till en föreningsstämma sker senast en månad före stämman på föreningens hemsida och på de andra sätt som styrelsen finner lämpligt.

15 §
Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma:

- upprättande av röstlängd
- val av två justeringsmän, tillika rösträknare
- fråga om stämmans behöriga utlysande
- behandling av styrelsens årsredovisning för senaste verksamhetsåret
- revisorernas berättelse för samma tid
- fråga om balansräknings fastställande samt disposition av tillgängliga vinstmedel
- fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
- beslut om årsavgift till föreningen
- val av styrelseledamöter
- val av revisorer och revisorssuppleanter
- utseende av valberedning för nästkommande verksamhetsår
- behandling av ärenden, som styrelsen har hänskjutit till stämman eller som en enskild ledamot har föreslagit till behandling

Motioner ska lämnas till styrelsen senast fjorton (14) dagar före stämman.

16 §
Föreningsstämman får endast avgöra ärenden som har varit upptagna i kallelsen till stämman.

17 §
Föreningsstämman hålls på den ort och plats som styrelsen bestämmer. Förhandlingarna leds av styrelsens ordförande eller vice ordförande eller av någon annan som utses av stämman.
Protokollet justeras av ordföranden och två medlemmar.
Vid föreningsstämman har varje medlem en röst.

Beslut vid föreningsstämman fattas, där dessa stadgar inte föreskriver annat, med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Vid val sker dock avgörandet genom lottning.

18 §
Varje medlem ska erlägga en årsavgift med ett belopp som fastställs av årsstämman. Årsavgiften ska betalas före juni månads utgång. Erlagda avgifter återbetalas inte.
Styrelsen får, om det finns särskilda skäl till detta, helt eller delvis medge en medlem befrielse från att erlägga årsavgiften. För en medlem, som har invalts då mer än hälften av verksamhetsåret har förflutit, får styrelsen sätta ner avgiften till hälften.

19 §
En medlem som bryter mot stadgarna eller mot föreningens stadgeenligt fattade beslut får uteslutas av styrelsen. Denne skall dock först beredas tillfälle att yttra sig i frågan.

20 §
Utträde ur föreningen sker, där styrelsen inte har medgett tidigare avgång, vid utgången av det räkenskapsår, under vilket anmälan om utträde har skett.

21 §
En medlem som inte har betalat sin årsavgift inom tre månader efter den dag, då anmodan om betalning i rekommenderat brev har avsänts till honom, anses ha utträtt ur föreningen vid utgången av det räkenskapsår, under vilket den nämnda tidsfristen har löpt ut.

22 §
Beslut om ändring av dessa stadgar eller om upplösning av föreningen ska fattas av två på varandra följande föreningsstämmor, varav minst en ordinarie. På den senare av dessa stämmor skall beslutet biträdas av minst två tredjedelar (2/3) av de röstande. Minst två månader ska förflyta mellan stämmorna.

23 §
Den föreningsstämma, som beslutar om föreningens upplösning, beslutar även om hur dess behållna egendom ska disponeras.

24 §
I övrigt gäller lagen om ekonomiska föreningar i tillämpliga delar.


Dessa stadgar har antagits vid föreningens konstituerande möte den 3 januari 1999. Stadgarna har ändrats på några punkter, dels vid årsstämman den 11 juli 2001(främst 7 § beträffande förnyelse av styrelseposter samt 15 § beträffande utseende av valberedning), dels vid årsstämman den 13 maj 2010 (främst 7 § beträffande antalet styrelseledamöter, 14 § beträffande tidpunkten för årsstämman samt 22 § beträffande beslut om ändring av dessa stadgar och om upplösning av föreningen).

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.